nieuwe versie SATYAM Webdesign | Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Begrippen:
'SATYAM Webdesign' : De gebruiker van de algemene voorwaarden

klant,gebruiker : een ieder die diensten of producten afneemt van 'SATYAM Webdesign'.

1. Overeenkomst
Bij bestelling van een website, domeinnaamregistratie of hostingpakket gaat de klant akkoord met de door 'SATYAM Webdesign' opgestelde algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door 'SATYAM Webdesign' gewijzigd worden. De gebruiker dient regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen. 'SATYAM Webdesign' zal telkens op de homepagina van haar website een bericht plaatsen ingeval van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Prijzen
2.1 De prijzen zijn vermeld in Euro.

2.2 'SATYAM Webdesign' is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.
Derhalve is BTW niet toepasselijk op de vermelde prijzen.

2.3 Prijzen vermeld op onze website voor het maken van een website, zijn minimum prijzen.

2.4 Prijzen zijn geldig tot maximaal twee weken na publicatie op onze website.
Bij afsluiten van een contract blijft de prijs geldig voor de duur van het contract.

2.5 Voor domeinnaamregistratie en hostingpakket geldt de prijs voor een jaar gebruik van de dienst.

2.6 Bedragen die als boete aan 'SATYAM Webdesign' worden opgelegd, b.v. wegens het foutief verhuizen als gevolg van een onjuiste of onvolledige aanvraag van een domeinnaam, worden direct aan de klant doorberekend, eventueel verhoogd met andere daarvoor gemaakte kosten.

3. Betaling
3.1 Betalingen voor domeinnaamregistratie of hosting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.2 Kosten voor domeinnaamregistratie of hosting komen niet voor restitutie in aanmerking.

3.3 Domeinnaamregistratie (en)of hosting wordt niet automatisch verlengd.
Ongeveer DERTIG dagen voor het verstrijken van het contract voor domeinnaamregistratie (en)of hosting, krijgt de klant een uitnodiging per email om de domeinnaamregistratie (en)of hosting te verlengen. Wordt hierop niet gereageerd dan dan krijgt de klant nog een bericht ongeveer ZEVEN dagen voor het verstrijken van het contract. Wordt hier ook niet op gereageerd dan wordt dit door 'SATYAM Webdesign' gezien als het opzeggen van de domeinnaamregistratie (en)of hosting vanwege de klant. Verder zal 'SATYAM Webdesign' hier op reageren met het afschakelen van domeinnaamregistratie (en)of hosting en het beëindigen van het contract.

3.4 Betalingen zijn enkel mogelijk vanuit België door middel van overschrijving op bankrekening van 'SATYAM Webdesign' of door middel van online-betaling.

3.5 De klant gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen.

3.6 De Klant is gehouden het door hem opgegeven emailadres werkend te houden en 'SATYAM Webdesign' onverwijld op de hoogte te brengen van wijziging van telefoon, adres of emailadres.

3.7 Factuur voor het ontwerpen van een website is betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadebeding.
Bij ontbreken van een betaling na 1 maand, kan 'SATYAM Webdesign' overgaan tot een tijdelijke schorsing van de betroffene hosting of website tot de betaling is gebeurd.

3.8 De klant verklaart zich akkoord de opgegeven bandbreedte en webruimte bij webhosting niet te overschrijden en ingeval dat toch gebeurt, om welke reden dan ook, verleent aan 'SATYAM Webdesign' het recht te corrigeren, bestaande uit b.v. aanrekening van een extra bedrag of tijdelijke schorsing van de dienst.

4. Privacy
4.1 'SATYAM Webdesign' zal alle gegevens van de gebruiker vertrouwelijk behandelen.
'SATYAM Webdesign' zal nooit klantgegevens aan derden uitgeven.

4.2 'SATYAM Webdesign' behoudt het recht om klantgegevens uit te geven indien er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek naar een gebruiker van 'SATYAM Webdesign'.

4.3 Klant zal de informatie die hij/zij van 'SATYAM Webdesign' krijgt vertrouwelijk behandelen.
Dit bevat maar is niet gelimiteerd tot het niet doorgeven van gebruikersnamen en paswoorden.

5. Aansprakelijkheid
5.1 'SATYAM Webdesign' is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar gehoste websites.

5.2 Bij plaatsing door klant op de hem toegekende webruimte van:
- materiaal in strijd met de nationale of internationale wetgeving
- auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteur.
- commerciële audio, video waarvoor geen toestemming werd verkregen of auteursrechten voor betaald is.
- gepirateerde software
- alle vormen van pornografie
- alle materiaal die kan schade berokkenen aan derden
heeft 'SATYAM Webdesign' het recht de klant zonder enige mededeling van het systeem te verwijderen en het contract per direct te beëidigen.

5.3 'SATYAM Webdesign' is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade tengevolge een probleem met de servers bij de toeleverancier, of andere problemen die een downtime kunnen veroorzaken.

5.4 'SATYAM Webdesign' zal op regelmatige basis een kopie van website (en database) van de klant opslaan (indien de klant dit wenst), maar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van een website of database.

5.5 De klant vrijwaart 'SATYAM Webdesign' van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op een of andere wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van 'SATYAM Webdesign'.

5.6 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van locale netwerken en draadloze communicatie, moet de klant rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. 'SATYAM Webdesign' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie nog voor de beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5.7 'SATYAM Webdesign' is bij haar activiteiten afhankelijk van de diensten van derden, waar 'SATYAM Webdesign' weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
'SATYAM Webdesign' kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de relatie met 'SATYAM Webdesign' of het verbreken ervan, ongeacht of de schade is ontstaan en/of zichtbaar is geworden gedurende de relatie met 'SATYAM Webdesign'.

5.8 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar opgegeven gegevens, zoals die door b.v. invulling van bestelformulieren zijn gedaan.

5.9 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 'SATYAM Webdesign' slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van 'SATYAM Webdesign' voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet.

5.10 Het is mogelijk dat 'SATYAM Webdesign' op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 'SATYAM Webdesign' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

5.11 'SATYAM Webdesign' is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade tengevolge van wijzigingen die de klant zou aanbrengen aan de geleverde CMS-code. Klant heeft geen toelating om zelf codewijzigingen aan te brengen in een CMS-website of om CMS-code te copiëren.

6. Onrechtmatig gebruik
6.1 Klant zal nimmer proberen het systeem voor illegale activiteiten te gebruiken. Dit bevat maar is niet gelimiteerd tot het hacken van andere gebruikers, het verzenden van 'spam' en het opslaan van bestanden vermeld onder 4.2.
Als de klant naar inzien van 'SATYAM Webdesign' dit toch doet, behoudt 'SATYAM Webdesign' het recht om de klant zonder verwittiging van het systeem te verwijderen alsook het contract per direct te beëindigen.

 

 


Algemene voorwaarden

Begrippen:
'SATYAM Webdesign' : De gebruiker van de algemene voorwaarden

klant,gebruiker : een ieder die diensten of producten afneemt van 'SATYAM Webdesign'.

1. Overeenkomst
Bij bestelling van een website, domeinnaamregistratie of hostingpakket gaat de klant akkoord met de door 'SATYAM Webdesign' opgestelde algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door 'SATYAM Webdesign' gewijzigd worden. De gebruiker dient regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen. 'SATYAM Webdesign' zal telkens op de homepagina van haar website een bericht plaatsen ingeval van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Prijzen
2.1 De prijzen zijn vermeld in Euro.

2.2 'SATYAM Webdesign' is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.
Derhalve is BTW niet toepasselijk op de vermelde prijzen.

2.3 Prijzen vermeld op onze website voor het maken van een website, zijn minimum prijzen.

2.4 Prijzen zijn geldig tot maximaal twee weken na publicatie op onze website.
Bij afsluiten van een contract blijft de prijs geldig voor de duur van het contract.

2.5 Voor domeinnaamregistratie en hostingpakket geldt de prijs voor een jaar gebruik van de dienst.

2.6 Bedragen die als boete aan 'SATYAM Webdesign' worden opgelegd, b.v. wegens het foutief verhuizen als gevolg van een onjuiste of onvolledige aanvraag van een domeinnaam, worden direct aan de klant doorberekend, eventueel verhoogd met andere daarvoor gemaakte kosten.

3. Betaling
3.1 Betalingen voor domeinnaamregistratie of hosting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.2 Kosten voor domeinnaamregistratie of hosting komen niet voor restitutie in aanmerking.

3.3 Domeinnaamregistratie (en)of hosting wordt niet automatisch verlengd.
Ongeveer DERTIG dagen voor het verstrijken van het contract voor domeinnaamregistratie (en)of hosting, krijgt de klant een uitnodiging per email om de domeinnaamregistratie (en)of hosting te verlengen. Wordt hierop niet gereageerd dan dan krijgt de klant nog een bericht ongeveer ZEVEN dagen voor het verstrijken van het contract. Wordt hier ook niet op gereageerd dan wordt dit door 'SATYAM Webdesign' gezien als het opzeggen van de domeinnaamregistratie (en)of hosting vanwege de klant. Verder zal 'SATYAM Webdesign' hier op reageren met het afschakelen van domeinnaamregistratie (en)of hosting en het beëindigen van het contract.

3.4 Betalingen zijn enkel mogelijk vanuit België door middel van overschrijving op bankrekening van 'SATYAM Webdesign' of door middel van online-betaling.

3.5 De klant gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen.

3.6 De Klant is gehouden het door hem opgegeven emailadres werkend te houden en 'SATYAM Webdesign' onverwijld op de hoogte te brengen van wijziging van telefoon, adres of emailadres.

3.7 Factuur voor het ontwerpen van een website is betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadebeding.
Bij ontbreken van een betaling na 1 maand, kan 'SATYAM Webdesign' overgaan tot een tijdelijke schorsing van de betroffene hosting of website tot de betaling is gebeurd.

3.8 De klant verklaart zich akkoord de opgegeven bandbreedte en webruimte bij webhosting niet te overschrijden en ingeval dat toch gebeurt, om welke reden dan ook, verleent aan 'SATYAM Webdesign' het recht te corrigeren, bestaande uit b.v. aanrekening van een extra bedrag of tijdelijke schorsing van de dienst.

4. Privacy
4.1 'SATYAM Webdesign' zal alle gegevens van de gebruiker vertrouwelijk behandelen.
'SATYAM Webdesign' zal nooit klantgegevens aan derden uitgeven.

4.2 'SATYAM Webdesign' behoudt het recht om klantgegevens uit te geven indien er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek naar een gebruiker van 'SATYAM Webdesign'.

4.3 Klant zal de informatie die hij/zij van 'SATYAM Webdesign' krijgt vertrouwelijk behandelen.
Dit bevat maar is niet gelimiteerd tot het niet doorgeven van gebruikersnamen en paswoorden.

5. Aansprakelijkheid
5.1 'SATYAM Webdesign' is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar gehoste websites.

5.2 Bij plaatsing door klant op de hem toegekende webruimte van:
- materiaal in strijd met de nationale of internationale wetgeving
- auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteur.
- commerciële audio, video waarvoor geen toestemming werd verkregen of auteursrechten voor betaald is.
- gepirateerde software
- alle vormen van pornografie
- alle materiaal die kan schade berokkenen aan derden
heeft 'SATYAM Webdesign' het recht de klant zonder enige mededeling van het systeem te verwijderen en het contract per direct te beëidigen.

5.3 'SATYAM Webdesign' is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade tengevolge een probleem met de servers bij de toeleverancier, of andere problemen die een downtime kunnen veroorzaken.

5.4 'SATYAM Webdesign' zal op regelmatige basis een kopie van website (en database) van de klant opslaan (indien de klant dit wenst), maar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van een website of database.

5.5 De klant vrijwaart 'SATYAM Webdesign' van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op een of andere wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van 'SATYAM Webdesign'.

5.6 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van locale netwerken en draadloze communicatie, moet de klant rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. 'SATYAM Webdesign' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie nog voor de beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5.7 'SATYAM Webdesign' is bij haar activiteiten afhankelijk van de diensten van derden, waar 'SATYAM Webdesign' weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
'SATYAM Webdesign' kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de relatie met 'SATYAM Webdesign' of het verbreken ervan, ongeacht of de schade is ontstaan en/of zichtbaar is geworden gedurende de relatie met 'SATYAM Webdesign'.

5.8 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar opgegeven gegevens, zoals die door b.v. invulling van bestelformulieren zijn gedaan.

5.9 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 'SATYAM Webdesign' slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van 'SATYAM Webdesign' voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet.

5.10 Het is mogelijk dat 'SATYAM Webdesign' op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 'SATYAM Webdesign' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

5.11 'SATYAM Webdesign' is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade tengevolge van wijzigingen die de klant zou aanbrengen aan de geleverde CMS-code. Klant heeft geen toelating om zelf codewijzigingen aan te brengen in een CMS-website of om CMS-code te copiëren.

6. Onrechtmatig gebruik
6.1 Klant zal nimmer proberen het systeem voor illegale activiteiten te gebruiken. Dit bevat maar is niet gelimiteerd tot het hacken van andere gebruikers, het verzenden van 'spam' en het opslaan van bestanden vermeld onder 4.2.
Als de klant naar inzien van 'SATYAM Webdesign' dit toch doet, behoudt 'SATYAM Webdesign' het recht om de klant zonder verwittiging van het systeem te verwijderen alsook het contract per direct te beëindigen.

 

 

SATYAM Webdesign
8810 LichterveldeAcceptance Mark


©2015 SATYAM Webdesign, Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden
SATYAM Webdesign
8810 LichterveldeAcceptance Mark

    ©2015 SATYAM Webdesign, Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden